Terms and conditions (read english below)

Gyldighed

Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mentor Birgitte Hansen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen udgår fra Mentor Birgitte Hansen v/Birgitte Hansen, Bobakken 5, 1.tv., 2720 Vanløse. CVR nr. 27 44 39 90 Mail: info@birgitte-hansen.dk


Fortrolighed

Mentor Birgitte Hansen behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mentor Birgitte Hansen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Mentor Birgitte Hansen videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet, til 3. part uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms med mindre andet er angivet.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Der gives ikke penge retur for live eller online forløb, uanset om ydelsen bruges eller ej.

Mentorforløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse. Vælger køber at afbryde din deltagelse gives der ikke penge retur.

Mentorforløb, kurser, workshops, 1:1 mentoring og Penge Mentor Uddannelsen afvikles på de angivne tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Såfremt en eller flere live undervisningsdage på Penge Mentor Uddannelsen aflyses pga myndighedernes nedlukning ifbm. Corona, gennemføres dagen(e) online via Zoom video konference. Der gives ikke penge retur for undervisningsdage som afvikles via Zoom pga. myndighedernes nedlukning.

Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter køb, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne. Køber er selv ansvarlig for at booke sessioner indenfor de 6 måneder fra købsdatoen.

Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Køber er ansvarlig for at levere en funktionel e-mail adresse, hvortil kommunikation samt levering af online forløb og produkter kan leveres. Birgitte Hansen tager ikke specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser.


Rettigheder

Mentor Birgitte Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, Pengeskolen, 1:1 mentoring, online forløb samt Penge Mentor Uddannelsen.

Ved køb af Mentor Birgitte Hansens ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mentor Birgitte Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen samt Penge Mentor Uddannelsen, er begrænset til direkte skade og tab. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mentor Birgitte Hansen har handlet simpelt uagtsomt.

Mentor Birgitte Hansens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Online undervisning i investeringer er udelukkende af generel karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger eller rådgivning om investeringsprodukter. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.Terms and conditions

Cookie and privacy policy

Validity

These terms of trade apply unless otherwise agreed in writing, by entering into an agreement for the purchase of allowances, products, or services from Mentor Birgitte Hansen.

All services, courses, products, workshops, mentoring sessions, online courses, Money School & Money Mentor Program are from Mentor Birgitte Hansen v/Birgitte Hansen, Bobakken 5, 1.tv., 2720 Vanløse. CVR nr. 27 44 39 90 Mail: info@birgitte-hansen.dk


Privacy

Mentor Birgitte Hansen treats all information, data and material that may come into the possession of Mentor Birgitte Hansen in connection with the performance of tasks and mentoring privacy.


Registration is binding

Registration in The School of Money is binding. No money is refunded for The School of Money, whether the service is used or not.

The School of Money can be paid along the sessions for a fee. Registration is also binding by payment, regardless of whether the buyer chooses to discontinue the participation. If the buyer chooses to discontinue the participation, no money will be refunded.

The buyer is responsible for having a well functioning internet connection.

The buyer is responsible for providing a functional email address to which communication and the delivery of online lessons at The School of Money can be provided. Birgitte Hansen does not take special precautions in relation to special spam filters or dysfunctional email addresses.


Rights

Mentor Birgitte Hansen has all rights to all material, printed and digital, made available in The School of Money

When purchasing Mentor Birgitte Hansen’s services, the buyer acquires the right to use written material and digital material. The right of use is personal.

All material may only be used for personal use and may not be handed over or disclosed to third parties.

Material may not be used for purposes other than that for which they were purchased, including not commercially.


Responsibility

Under no circumstances should mentor Birgitte Hansen be liable for direct or indirect damage or loss to clients at The School of Money

Mentor Birgitte Hansen should under no circumstances be responsible for the customer’s use of the knowledge obtained from The School of Money.


Choice of law and venue

The agreement is governed by Danish law. Any dispute between the parties is settled by Danish law.